Các biểu mẫu tài khoản khách hàng2018-10-05T05:02:25+00:00

CÁC BIỂU MẪU TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

Các biểu mẫu tài khoản khách hàng

Khách hàng cá nhân và Khách hàng tổ chức vui lòng tải các biểu mẫu dưới đây theo nhu cầu.

Dành cho Nhà đầu tư Quỹ VFF và VEOF:

(*) Biểu mẫu mở tài khoản của khách hàng cá nhân phải đính kèm với Mẫu FATCA tương ứng

Dành cho Nhà đầu tư Quỹ VESAF:

(*) Biểu mẫu mở tài khoản của khách hàng cá nhân phải đính kèm với Mẫu FATCA tương ứng

Hotline: