Công bố thông tin2018-08-08T07:03:08+00:00

Công bố thông tin

VinaCapital – Thư giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 October 25, 2018
VinaCapital – Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 October 25, 2018
VEOF_CBTT đăng ký giao dịch mua của Nhà Đầu tư Nguyễn Thị Thái Thuận October 16, 2018
VinaCapital_CBTT ký kết Hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề – Nguyễn Mộng Tuyền October 15, 2018
VincaCapital – Thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử của VinaCapital October 01, 2018
VinaCapital_Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 August 14, 2018
VinaCapital – Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét bán niên 2018 August 14, 2018
VinaCapital – Thu Ngo Gui Nha Dau Tu August 10, 2018
VinaCapital – Thư xác nhận kiểm toán của quỹ ngày 26/06/2018 June 27, 2018
VinaCapital_UBCKNN chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội May 30, 2018
VinaCapital – CBTT Tăng Vốn Điều Lệ Công ty CP Quản lý Quỹ VinaCapital May 04, 2018
VinaCapital – CBTT Tăng Vốn Điều Lệ Công ty CP Quản lý Quỹ VinaCapital May 04, 2018
VinaCapital – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 May 02, 2018
VinaCapital – Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 May 02, 2018
VinaCapital – Báo cáo tài chính Quý I/2018 – Bản Thuyết minh April 20, 2018
VinaCapital – Báo cáo tài chính Quý I/2018 April 20, 2018
VinaCapital – Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 April 19, 2018
VinaCapital – Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 April 09, 2018
VinaCapital – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 March 31, 2018
VinaCapital – Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2017 March 31, 2018
VEOF – Người nội bộ hoàn tất việc mua CCQ – Nguyễn Thị Xuân Dung 13/03/2018 March 13, 2018
VESAF – Người nội bộ hoàn tất việc bán CCQ – Hồ Thị Mỹ Diễm 08/03/2018 March 08, 2018
VEOF – Người nội bộ đăng ký mua CCQ – Nguyễn Thị Xuân Dung 05/03/2018 March 05, 2018
VFF – Người nội bộ hoàn tất mua – Nguyễn Thị Thái Thuận – 07.02.2018 February 27, 2018
VEOF – Người nội bộ hoàn tất mua chứng chỉ Quỹ – Nguyễn Thị Thái Thuận- 07.02.2018 February 27, 2018
TT155_PL10 – CBTT truoc giao dich CCQ VESAF cua nguoi noi bo – Ho Thi My Diem February 27, 2018
VinaCapital – Thông báo kết thúc hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán Trần Văn Mẫn February 23, 2018
TT155_PL12_Result of internal person’s transaction_Thai_VFF_20180207 February 09, 2018
TT155_PL12_Result of internal person’s transaction_Thai_VEOF_20180207 February 09, 2018
TT155_PL10_Transaction of internal person_Thai_VFF_20180206 February 02, 2018
TT155_PL10_Transaction of internal person_Thai_VEOF_20180206 February 02, 2018
VinaCapital – Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng January 25, 2018
VinaCapital – CBTT bổ nhiệm Kế toán trưởng January 25, 2018
VinaCapital – Giải trình Báo cáo tài chính Q4.2017 January 22, 2018
VinaCapital – Báo cáo tài chính Q4.2017 January 22, 2018
VinaCapital – Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017 December 15, 2017
VinaCapital – Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017 December 15, 2017
VinaCapital – Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 15/12/2017 December 15, 2017
VinaCapital – Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 15/12/2017 December 15, 2017
VinaCapital – ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 – Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi December 01, 2017
VinaCapital – ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 – Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi December 01, 2017
VinaCapital – ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 – Thư mời họp lần 2 – EN December 01, 2017
VinaCapital – ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 – Thư mời họp lần 2 – EN December 01, 2017
VinaCapital – ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 – Thư mời họp lần 2 – VN December 01, 2017
VinaCapital – ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 – Thư mời họp lần 2 – VN December 01, 2017
VinaCapital – ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 – Chương trình họp lần 2 December 01, 2017
VinaCapital – ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 – Chương trình họp lần 2 December 01, 2017
VinaCapital – Biên bản họp lần thứ nhất Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 November 16, 2017
VinaCapital – Biên bản họp lần thứ nhất Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 November 16, 2017
VinaCapital – Báo cáo tài chính Qúy 3/2017 November 02, 2017
VinaCapital – ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 – Chương trình họp October 26, 2017
VinaCapital – ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 – Tóm tắt sửa đổi Điều lệ Công ty October 26, 2017
VinaCapital – ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 – Thư mời họp – EN October 26, 2017
VinaCapital – ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 – Thư mời họp – VN October 26, 2017
VinaCapital – Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung ngày 15/3/2017 October 24, 2017
VESAF – Bản cáo bạch thay đổi lần I – 20/10/2017 October 20, 2017
VESAF – Thông báo thay đổi bản cáo bạch lần I October 20, 2017
VinaCapital – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017 October 20, 2017
VinaCapital – Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét bán niên 2017 October 17, 2017
VinaCapital – Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 October 17, 2017
VinaCapital – Giải trình báo cáo tài chính Quý II 2017 October 17, 2017
VinaCapital – Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 October 17, 2017
VinaCapital – Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin August 31, 2017
VinaCapital – Quyết định thay đổi Người điều hành Quỹ VFF August 31, 2017
CBTT – VinaWealth – Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 May 25, 2017
VinaWealth – Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 điều chỉnh và giải trình đính kèm May 24, 2017
CBTT – VinaWealth – Chuyển nhượng cổ phiếu giữa các cổ đông công ty đã hoàn tất May 11, 2017
CBTT – VinaWealth – UBCKNN chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của VinaWealth May 05, 2017
CBTT – VinaWealth – Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 April 28, 2017
CBTT – VinaWealth – Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 để thay đổi điều lệ Công ty April 28, 2017
CBTT – VinaWealth – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (điều chỉnh sau CBTT) April 27, 2017
VNW – Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 April 27, 2017
CBTT – VESAF – Giấy phép thành lập quỹ April 21, 2017
VinaWealth – CBTT – Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 điều chỉnh April 19, 2017
CBTT – VNW – Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 April 04, 2017
CBTT – VFF – Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 April 03, 2017
CBTT – VEOF – Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 April 03, 2017
CBTT – VinaWealth – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 March 31, 2017
CBTT – VinaWealth – Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2016 March 31, 2017
Vinawealth – Financial Statements 2016 March 31, 2017
VESAF – Thông báo kết thúc chào bán chứng chỉ Quỹ ra công chúng March 30, 2017
VESAF – Ban cao bach tom tat February 13, 2017
VESAF – Bản cáo bạch February 10, 2017
CBTT – VESAF – Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng February 10, 2017
CBTT – Thay đổi người điều hành quỹ VFF và VEOF November 17, 2016
CBTT – VNW – Nghị quyết HĐQT thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty November 01, 2016
CBTT – VEOF – Điều lệ Quỹ (sửa đổi lần 3) – Tháng 8 năm 2016 August 22, 2016
CBTT – VEOF – Biên bản Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016 August 19, 2016
CBTT – VFF – Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016 August 19, 2016
CBTT – VEOF – Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016 August 19, 2016
CBTT – VFF – Biên bản Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016 August 19, 2016
Vinawealth HY report 2016 – VAS – VN_signed (2) August 15, 2016
CBTT – VNW – Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã soát xét – Bán niên 2016 August 15, 2016
CBTT – VFF – Thông báo Đại hội Nhà đầu tư Bất thường và Nội dung họp dự kiến July 28, 2016
CBTT – VEOF – Thông báo Đại hội Nhà đầu tư Bất thường và Nội dung họp dự kiến July 28, 2016
CBTT – Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 – Quỹ VFF July 01, 2016
CBTT – Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 – Quỹ VEOF July 01, 2016
VFF – Dieu le Quy – Sua doi lan 4 April 22, 2016
VEOF – Dieu le Quy – Sua doi lan 2 April 22, 2016
20160413 – Thong bao ve viec nghi le Gio To Hung Vuong va 30 thang 4 April 13, 2016
BC Ty le an toan von da kiem toan Cty CP QLQ VinaWealth – 2015 March 30, 2016
BCTC da kiem toan Cty CP QLQ VinaWealth – 2015 March 30, 2016
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2016 March 07, 2016
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2016 March 07, 2016
Công bố thông tin ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư năm 2015 Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth February 26, 2016
Công bố thông tin ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư năm 2015 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth February 26, 2016
20160204 – CBTT – Sua doi So tay dinh gia – VFF February 05, 2016
20160204 – CBTT – Sua doi So tay dinh gia – VEOF February 05, 2016
20160205 – CBTT – Sua doi Ban cao bach – VFF February 05, 2016
20160205 – CBTT – Sua doi Ban cao bach – VEOF February 05, 2016
Thông báo nghỉ lễ Giáng Sinh 2015 December 18, 2015
20151105 – CBTT – Thay doi ke toan truong_signed November 05, 2015
20151101VNW – Mien nhiem KTT_signed November 05, 2015
20151102VNW – Bo nhiem KTT_signed November 05, 2015
20151026 – Uy Quyen CBTT-VHV_signed October 29, 2015
20151026 – Mau thong tin tong quat ve cong ty_signed October 29, 2015
Công bố thông tin về thay đổi Ngân hàng Giám sát và lưu ký October 05, 2015
Thông báo thay đổi liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹ October 05, 2015
20150519 CV 150502 VNW – CBTT ve viec bo nhiem Tong giam doc VNW May 19, 2015
20150126 – Uy quyen nguoi thuc hien CBTT January 29, 2015
20141010 – VinaWealth Thay doi dia diem tru so chinh October 13, 2014
20140802 – VinaWealth – bo nhiem va thay doi NV KSNB September 26, 2014
20140702 – Thanh lap Quy Co phieu Hung Thinh VinaWealth VEOF September 26, 2014
20140609 – VinaWealth Thay doi Nguoi dai dien theo phap luat September 26, 2014
Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34 TT183 – Tháng 11/2018 – VFF December 07, 2018
VFF_CBTT Nội dung thay đổi Bản Cáo Bạch 26/11/2018 November 27, 2018
VFF_CBTT Bản Cáo Bạch 26/11/2018 November 27, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_10_2018 November 07, 2018
VFF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2018 October 18, 2018
VFF_BCHoatDongVay.QuyMo.PL31.TT183_BCQuy_03_2018 October 18, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu.QuyMo.PL34.TT183_BCQuy_03_2018 October 18, 2018
VFF_BaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2018 October 18, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_09_2018 October 05, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_08_2018 September 10, 2018
VFF – Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ – Bán niên 2018 – PL28 August 24, 2018
VFF_Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 August 14, 2018
VFF_ThongKePhiGiaoDich_QuyMo_PL27_TT183_BanNien_2018 August 10, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_07_2018 August 07, 2018
VFF_Tóm tắt thay đổi Bản cáo bạch_20180730 August 02, 2018
VFF – Bản cáo bạch thay đổi 20180731 August 01, 2018
VFF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2018 July 20, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu.QuyMo_.PL34.TT183_BCQuy_02_2018 July 20, 2018
VFF_BCHoatDongVay.QuyMo_.PL31.TT183_BCQuy_02_2018 July 20, 2018
VFF_BaoCaoTaiChinh.QuyMo_.TT198_BCQuy_02_2018 July 20, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_06_2018 July 06, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_05_2018 June 07, 2018
VFF_Điều Lệ Quỹ Sửa Đổi Lần 6 – 31/05/2018 June 06, 2018
VFF_Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2017 31/05/2018 June 01, 2018
VFF_20180531_Biên Bản họp đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2017 lần 2 June 01, 2018
VFF – Thông báo và tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư năm 2017 lần 2 May 17, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_04_2018 May 08, 2018
VFF – Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2017 lần 1 April 26, 2018
VFF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2018 April 17, 2018
VFF_BCHoatDongVay.QuyMo_.PL31.TT183_BCQuy_01_2018 April 17, 2018
VFF_BaoCaoTaiChinh.QuyMo_.TT198_BCQuy_01_2018 April 17, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu.QuyMo_.PL34.TT183_BCQuy_01_2018 April 17, 2018
VFF – Thông báo và tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017 April 13, 2018
VFF – Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ – Nguyễn Thị Thái Thuận 20180409 (signed) April 09, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2018 April 06, 2018
VFF – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 March 31, 2018
VFF – Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017 March 16, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2018 March 07, 2018
VFF – Người nội bộ hoàn tất mua – Nguyễn Thị Thái Thuận – 07.02.2018 February 27, 2018
TT155_PL12_Result of internal person’s transaction_Thai_VFF_20180207 February 09, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_01_2018 February 07, 2018
TT155_PL10_Transaction of internal person_Thai_VFF_20180206 February 02, 2018
VFF_BCHoatDongVay.QuyMo_.PL31.TT183_BCQuy_04_2017-1 January 22, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu.QuyMo_.PL34.TT183_BCQuy_04_2017-1 January 22, 2018
VFF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo_.TT198_BCQuy_04_2017-1 January 22, 2018
VFF_BaoCaoTaiChinh.QuyMo_.TT198_BCQuy_04_2017-1 January 22, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_12_2017 January 08, 2018
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_11_2017 December 08, 2017
VFF – Điều lệ sửa đổi lần 5 – 31 Aug 2017 November 20, 2017
VFF – Điều lệ sửa đổi lần 5 – 31 Aug 2017 November 20, 2017
VFF – Bản Cáo Bạch November 10, 2017
VFF – Bản Cáo Bạch November 10, 2017
VFF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_10_2017 November 07, 2017
VFF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_10_2017 November 07, 2017
VFF_PL28_Bao cao tong ket hoat dong quan ly quy_Ban nien 2017_signed November 06, 2017
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_07_2017 November 06, 2017
VFF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_06_2017 November 06, 2017
VFF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_05_2017 November 06, 2017
VFF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2017 November 06, 2017
VFF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_01_2017 November 06, 2017
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu.QuyMo_.PL34.TT183_BCQuy_02_2017-FMS November 06, 2017
VFF – BCDinhKyHoatDongDauTu.QuyMo.PL34.TT183_BCQuy_03_2017 October 19, 2017
VFF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2017 October 19, 2017
VFF_BaoCaoTaiChinh.QuyMo_.TT198_BCQuy_03_2017 October 19, 2017
VFF – BaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2017 October 17, 2017
VFF – Bao cao tai chinh soat xet ban nien 2017 October 17, 2017
VFF – ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2017 October 17, 2017
VFF – BaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2017 October 17, 2017
VFF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_09_2017 October 06, 2017
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_08_2017 September 08, 2017
VFF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Thang_08_2017 September 08, 2017
VFF – Thông báo không thay đổi Điều lệ Quỹ do không tăng tần suất giao dịch theo NQ ĐH NĐT thường niên 2017 September 01, 2017
VFF – Tóm tắt thay đổi Bản cáo bạch Quỹ September 01, 2017
VinaCapital – Quyết định thay đổi Người điều hành Quỹ VFF August 31, 2017
VFF – Báo cáo tài chính Quỹ mở – Quý II/2015 May 25, 2017
VFF – Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 (lần 2) May 20, 2017
VFF – Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 (lần 2) May 20, 2017
CBTT – VFF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/ TT183 – tháng 04/2017 May 09, 2017
CBTT – VFF – Thông báo họp Đại hội Nhà đầu tư thương niên năm 2016 lần thứ 2 April 27, 2017
CBTT – VFF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/ TT183 – Quý I/2017 April 21, 2017
CBTT – VFF – Thuyết minh báo cáo tài chính – Quý I/2017 April 21, 2017
CBTT – VFF – Báo cáo giám sát – Quý I/2017 April 21, 2017
CBTT – VFF – Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016- lần thứ 1 April 21, 2017
CBTT – VFF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/TT183 – tháng 3/2016 April 10, 2017
CBTT – VFF – Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 April 03, 2017
CBTT – VFF – Báo cáo tổng kết hoạt động quỹ mở năm 2016 – PL28/TT183 March 31, 2017
CBTT – VFF – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 March 31, 2017
CBTT – VFF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/TT183 – tháng 2/2017 March 07, 2017
CBTT – VFF – Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội nhà đầu tư thường niên 2016 February 22, 2017
CBTT – VFF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/TT183 – Quý IV/2016 February 10, 2017
VFF – Báo cáo tài chính Quỹ mở – quý IV năm 2016 January 21, 2017
CBTT – VFF – Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở – PL34/TT183 – Tháng 11 năm 2016 December 07, 2016
CBTT – Thay đổi người điều hành quỹ VFF và VEOF November 17, 2016
CBTT – VFF – Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở – PL34/TT183 – Tháng 10 năm 2016 November 07, 2016
CBTT – VFF – Báo cáo tài chính Quỹ mở – Quý III năm 2016 October 24, 2016
CBTT – VFF – Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở – PL34/TT183 – Tháng 9 năm 2016 October 07, 2016
CBTT – VFF – Báo cáo định ký hoạt động đầu tư Quỹ mở – PL34/TT183 – Tháng 8 năm 2016 September 09, 2016
CBTT – VFF – Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016 August 19, 2016
CBTT – VFF – Biên bản Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016 August 19, 2016
VVF Factsheet – July 2016 August 08, 2016
CBTT – VFF – Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở – PL34/TT183 – Tháng 07 năm 2016 August 05, 2016
CBTT – VFF – Thông báo Đại hội Nhà đầu tư Bất thường và Nội dung họp dự kiến July 28, 2016
CBTT – VFF – Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở – PL34/183 – Quý 02 năm 2016 July 20, 2016
CBTT – VFF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/TT183 – tháng 6/2016 July 09, 2016
CBTT – Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 – Quỹ VFF July 01, 2016
VFF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2016 June 06, 2016
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu.QuyMo.PL34.TT183_BCQuy_01_2016 June 06, 2016
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_04_2016 May 10, 2016
VFF – Dieu le Quy – Sua doi lan 4 April 22, 2016
20160419 – Nghi quyet Dai hoi Nha dau tu 2015 – VFF_signed April 20, 2016
20160419 – Bien ban Dai hoi Nha dau tu 2015 – VFF_signed April 20, 2016
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2016 April 14, 2016
20160413 – Thong bao ve viec nghi le Gio To Hung Vuong va 30 thang 4 April 13, 2016
VFF – Tai lieu Dai hoi Nha Dau tu 2015- CBTT April 07, 2016
Bao cao tong ket hoat dong quan ly quy – Quy VFF – 2015 March 30, 2016
BCTC da kiem toan Quy Dau tu Trai phieu Bao Thinh VinaWealth VFF – 2015 March 30, 2016
VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2016 March 07, 2016
Công bố thông tin ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư năm 2015 Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth February 26, 2016
20160204 – CBTT – Sua doi So tay dinh gia – VFF February 05, 2016
20160205 – CBTT – Sua doi Ban cao bach – VFF February 05, 2016
VFF – Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư – PL34 – Quý 4 năm 2015 January 25, 2016
VFF – Thuyết minh Báo cáo Tài chính Quỹ mở – Quý 4 năm 2015 January 25, 2016
Bao Cao Dinh Ky Hoat Dong Dau Tu-PL34-TT183 thang 12 2015 January 12, 2016
Thong bao cap nhat thong tin BCB Quy VFF January 06, 2016
Công bố thông tin về thay đổi Ngân hàng Giám sát và lưu ký October 05, 2015
Thông báo thay đổi liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹ October 05, 2015
20150630_Bao cao ban nien 2015 August 13, 2015
20150805_Nghi_Quyet_Lay y kien NDT bang Van ban_VFF_signed August 06, 2015
Thong bao ngay dang ky cuoi cung thuc hien lay y kien bang van ban – VFF July 01, 2015
VFF – Nghi quyet Dai hoi Nha dau tu 2014 April 16, 2015
VFF – Bien ban Dai hoi Nha dau tu 2014 April 16, 2015
VFF bao cao tai chinh nam 2014 da kiem toan March 31, 2015
VFF Audited FS 2014 March 31, 2015
VFF GIM 2014 – Invitation letter and Letter of Authorization March 26, 2015
20141118_CBTT_thay_doi_nguoi_dieu_hanh_quy_VFF November 19, 2014
20140801 – CBTT bo nhiem NV dieu hanh quy VFF September 26, 2014
20140731 – VFF Bao cao ban nien September 26, 2014
20140326 – VFF Ban cao bach sua doi September 26, 2014
20140326 – VFF CBTT DLQ sua doi tom tat September 26, 2014
20140326 – VFF CBTT Bien ban va Nghi Quyet DHCD September 26, 2014
20140425 – CBTT thay doi thanh vien Ban dai dien quy VFF September 26, 2014
20140328 – TB thay doi nguoi dieu hanh quy VFF September 26, 2014
20140325 – VFF – BCTC kiem toan 2013 September 26, 2014
20140303 – VFF DHCD 2013 – thong bao thuc hien quyen September 26, 2014
20131219 – Ke hoach giao dich quy VFF nam 2014 September 26, 2014
20140630_PL28_bao_cao_tong_ket_hoat_dong_quy_VFF_6_thang_dau_nam_ 2014_final-1 August 21, 2014
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_11_2018 December 07, 2018
VEOF_CBTT đăng ký giao dịch mua của Nhà Đầu tư Nguyễn Thị Thái Thuận_20181130 December 04, 2018
VEOF – CBTT CBTT hoan tat giao dich mua cua Nha dau tu noi bo _ Nguyen Thi Thai Thuan_20181128 December 04, 2018
VEOF_CBTT Thông báo về việc cập nhật thông tin bản cáo bạch quỹ 26/11/2018 November 27, 2018
VEOF_CBTT Bản Cáo Bạch 26/11/2018 November 27, 2018
VEOF – CBTT hoan tat giao dich mua cua Nha dau tu noi bo – Tran Thao Nguyen November 23, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_10_2018 November 07, 2018
VEOF_CBTT đăng ký giao dịch mua của Nhà Đầu tư Trần Thảo Nguyên October 18, 2018
VEOF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2018 October 18, 2018
VEOF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Quy_03_2018 October 18, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_03_2018 October 18, 2018
VEOF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_03_2018 October 18, 2018
VEOF_CBTT đăng ký giao dịch mua của Nhà Đầu tư Nguyễn Thị Thái Thuận October 16, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_09_2018 October 05, 2018
VEOF_CBTT Hoàn tất giao dịch mua của Nhà Đầu Tư Nguyễn Thị Thái Thuận September 21, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_08_2018 September 10, 2018
VEOF – Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ – Bán niên 2018 – PL28 August 24, 2018
VEOF_CBTT đăng ký giao dịch mua của Nhà Đầu tư Nguyễn Thị Thái Thuận August 17, 2018
VEOF_CBTT Dang ky giao dich mua cua Nha Dau tu Nguyen Thi Thai Thuan August 16, 2018
VEOF_Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 August 14, 2018
VEOF_ThongKePhiGiaoDich_PL27_TT183_BAN NIEN_2018 August 10, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_BanNien_2018 August 10, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_07_2018 August 07, 2018
VEOF_Tóm tắt thay đổi bản cáo bạch 31/07/2018 August 01, 2018
VEOF_Bản cáo bạch thay đổi 31/07/2018 August 01, 2018
VEOF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2018 July 20, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_02_2018 July 20, 2018
VEOF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Quy_02_2018 July 20, 2018
VEOF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_02_2018 July 20, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_06_2018 July 06, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_05_2018 June 07, 2018
VEOF_Điều Lệ Quỹ Sửa Đổi Lần 4 – 31/05/2018 June 06, 2018
VEOF_Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2017 June 01, 2018
VEOF_Biên Bản họp đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2017 lần 2_31/05/2018 June 01, 2018
VEOF_Thông báo và tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư năm 2017 lần 2 May 17, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_04_2018 May 08, 2018
VEOF – Báo cáo kết quả giao dịch của NĐT nội bộ Nguyễn Thị Thái Thuận – 27/04/2018 May 02, 2018
VEOF_Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên 2017 lần 1 April 26, 2018
VEOF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2018 April 18, 2018
VEOF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_01_2018 April 18, 2018
VEOF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_01_2018 April 18, 2018
VEOF_Thông báo và tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017 April 13, 2018
VEOF – Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ – Nguyễn Thị Thái Thuận 20180409 (Signed) April 09, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2018 April 06, 2018
VEOF – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 March 31, 2018
VEOF – Bản cáo bạch sửa đổi – 16/03/2018 March 19, 2018
VEOF – Tóm tắt bản cáo bạch sửa đổi – 16/03/2018 March 19, 2018
VEOF – Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017 March 16, 2018
VEOF – Người nội bộ hoàn tất việc mua CCQ – Nguyễn Thị Xuân Dung 13/03/2018 March 13, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2018 March 07, 2018
VEOF – Người nội bộ đăng ký mua CCQ – Nguyễn Thị Xuân Dung 05/03/2018 March 05, 2018
TT155_PL12_Result of internal person’s transaction_Thai_VEOF_20180207 February 09, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_01_2018 February 07, 2018
TT155_PL10_Transaction of internal person_Thai_VEOF_20180206 February 02, 2018
VEOF – Quyết định bổ nhiệm người điều hành Quỹ Trần Thảo Nguyên January 25, 2018
VEOF – CBTT bổ nhiệm người điều hành Quỹ Trần Thảo Nguyên January 25, 2018
VEOF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_04_2017 January 22, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_04_2017 January 22, 2018
VEOF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Quy_04_2017-1 January 22, 2018
VEOF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_04_2017-1 January 22, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_12_2017 January 08, 2018
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_11_2017 December 08, 2017
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_10_2017 November 07, 2017
VEOF – PL28_Bao cao tong ket hoat dong quan ly quy_Ban nien 2017_signed November 06, 2017
VEOF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_07_2017 November 06, 2017
VEOF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_06_2017 November 06, 2017
VEOF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2017 November 06, 2017
VEOF_ThongKePhiGiaoDich_PL27_TT183_BAN-NIEN_2017 November 06, 2017
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_02_2017-FMS November 06, 2017
VEOF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_03_2017 October 19, 2017
VEOF – ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2017 October 19, 2017
VEOF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_03_2017 October 19, 2017
VEOF – Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 October 17, 2017
VEOF – ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2017 October 17, 2017
VEOF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_02_2017 October 17, 2017
VEOF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_01_2017 October 17, 2017
VEOF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_09_2017 October 06, 2017
VEOF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Thang_09_2017 October 06, 2017
VEOF- BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_08_2017 September 08, 2017
VEOF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Thang_08_2017 September 08, 2017
VEOF – Tóm tắt thay đổi bản cáo bạch Quỹ September 01, 2017
VEOF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/ TT183 – tháng 05/2017 June 07, 2017
VEOF – Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 (lần 2) May 20, 2017
VEOF – Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 (lần 2) May 20, 2017
CBTT – VEOF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/ TT183 – tháng 04/2017 May 09, 2017
CBTT – VEOF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/ TT183 – Quý I/2017 April 21, 2017
VEOF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2017 April 21, 2017
VEOF – Báo cáo Giám sát – Quý I/2017 April 21, 2017
CBTT – VEOF – Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016- lần thứ 1 April 21, 2017
CBTT – VEOF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/TT183 – tháng 3/2016 April 10, 2017
CBTT – VEOF – Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 April 03, 2017
CBTT – VEOF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ năm 2016 – PL34 TT183 March 31, 2017
CBTT – VEOF – Báo cáo tổng kết hoạt động quỹ mở năm 2016 – PL28/TT183 March 31, 2017
CBTT – VEOF – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 March 31, 2017
CBTT – VEOF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/TT183 – tháng 2/2017 March 07, 2017
CBTT – VEOF – Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội nhà đầu tư thường niên 2016 February 22, 2017
CBTT – VEOF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/TT183 – Quý IV/2016 February 10, 2017
CBTT – VEOF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư quỹ mở – PL34/TT183 – tháng 01/2017 February 08, 2017
VEOF – Báo cáo tài chính Quỹ mở – quý IV năm 2016 January 21, 2017
CBTT – VEOF – Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/TT183 – Tháng 12/2016 January 09, 2017
CBTT – Thay đổi người điều hành quỹ VFF và VEOF November 17, 2016
CBTT – VEOF – Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở – PL34/TT183 – Tháng 10 năm 2016 November 07, 2016
CBTT – VEOF – Báo cáo tài chính Quỹ mở – quý III năm 2016 October 24, 2016
CBTT – VEOF – Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở – PL34/TT183 – Tháng 9 năm 2016 October 07, 2016
CBTT – VEOF – Báo cáo định ký hoạt động đầu tư Quỹ mở – PL34/TT183 – Tháng 8 năm 2016 September 09, 2016
CBTT – VEOF – Điều lệ Quỹ (sửa đổi lần 3) – Tháng 8 năm 2016 August 22, 2016
CBTT – VEOF – Biên bản Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016 August 19, 2016
CBTT – VEOF – Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016 August 19, 2016
CBTT – VEOF – Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở – PL34/TT183 – Bán niên 2016 August 11, 2016
CBTT – VEOF – Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở – PL34/TT183 – Tháng 07 năm 2016 August 05, 2016
CBTT – VEOF – Thông báo Đại hội Nhà đầu tư Bất thường và Nội dung họp dự kiến July 28, 2016
CBTT – VEOF – Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở – PL34/TT183 – Quý 2 năm 2016 July 20, 2016
CBTT – VEOF – Thuyết minh Báo cáo tài chính Quỹ mở – Quý 02 năm 2016 July 20, 2016
CBTT – VEOF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/TT183 – tháng 6/2016 July 09, 2016
CBTT – Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 – Quỹ VEOF July 01, 2016
VEOF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2016 June 06, 2016
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_01_2016 June 06, 2016
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_04_2016 May 10, 2016
VEOF – Dieu le Quy – Sua doi lan 2 April 22, 2016
20160419 – Nghi quyet Dai hoi Nha dau tu 2015 – VEOF_signed April 20, 2016
20160419 – Bien ban Dai hoi Nha dau tu 2015 – VEOF_signed April 20, 2016
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2016 April 14, 2016
20160413 – Thong bao ve viec nghi le Gio To Hung Vuong va 30 thang 4 April 13, 2016
VEOF – Tai lieu Dai hoi Nha Dau tu 2015- CBTT April 07, 2016
Bao cao tong ket hoat dong quan ly quy – Quy VEOF – 2015 March 30, 2016
BCTC da kiem toan Quy Dau tu Co phieu Hung Thinh VinaWealth VEOF – 2015 March 30, 2016
VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2016 March 07, 2016
Công bố thông tin ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư năm 2015 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth February 26, 2016
20160204 – CBTT – Sua doi So tay dinh gia – VEOF February 05, 2016
20160205 – CBTT – Sua doi Ban cao bach – VEOF February 05, 2016
VEOF – Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư – PL34 – Quý 4 năm 2015 January 25, 2016
VEOF – Thuyết minh Báo cáo Tài chính Quỹ mở – Quý 4 năm 2015 January 25, 2016
VEOF – Báo cáo Tài chính Quỹ mở – Quý 4 năm 2015 January 25, 2016
Bao Cao Dinh Ky Hoat Dong Dau Tu-PL34-TT183 thang 12 2015 January 12, 2016
Thong bao cap nhat thong tin BCB Quy VEOF January 06, 2016
Công bố thông tin về thay đổi Ngân hàng Giám sát và lưu ký October 05, 2015
Thông báo thay đổi liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹ October 05, 2015
20150630_Bao cao ban nien 2015 August 13, 2015
20150805_Nghi_Quyet_Lay y kien NDT bang Van ban_VEOF_signed August 06, 2015
Thong bao ngay dang ky cuoi cung thuc hien lay y kien bang van ban – VEOF July 01, 2015
VEOF – Bien ban Dai hoi Nha dau tu 2014 April 16, 2015
VEOF bao cao tai chinh nam 2014 da kiem toan March 31, 2015
VEOF Audited FS 2014 March 31, 2015
VEOF GIM 2014 – Invitation letter and Letter of Authorization March 26, 2015
20141118_CBTT_thay_doi_nguoi_dieu_hanh_quy_VEOF November 19, 2014
20140801 CBTT – Bo nhiem NV dieu hanh quy VEOF September 26, 2014
2014 0707 – VEOF – Ban Cao bach sua doi September 26, 2014
20140717 VEOF – DH NDT lan I – Bien ban September 26, 2014
20140717 VEOF – DH NDT lan I – Nghi quyet September 26, 2014
20140701 – VEOF – Giay Phep thanh lap Quy September 26, 2014
20140703 – VEOF – GIM I September 26, 2014
20140701 – GCN Thanh lap quy VEOF September 26, 2014
20140328 – TB Thay doi nguoi dieu hanh quy VEOF September 26, 2014
20140317 – Thong bao phat hanh CCQ VEOF ra cong chung September 26, 2014
Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34 TT183 – Tháng 11/2018 – VESAF December 07, 2018
VESAF_CBTT về khắc phục chênh lệch Danh Mục Đầu Tư_20181203 December 03, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_10_2018 November 07, 2018
VESAF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2018 October 18, 2018
VESAF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Quy_03_2018 October 18, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_03_2018 October 18, 2018
VESAF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_03_2018 October 18, 2018
VESAF_CBTT hoàn tất giao dịch mua của Nhà Đầu Tư Vietnam Access Fund Limited October 15, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_09_2018 October 05, 2018
VESAF_CBTT trước giao dịch mua của Nhà Đầu tư Vietnam Access Fund Limited September 17, 2018
VESAF_CBTT hoàn tất giao dịch mua của Nhà Đầu Tư Vietnam Access Fund Limited September 14, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_08_2018 September 10, 2018
VESAF_CBTT trước giao dịch mua của Nhà Đầu tư Vietnam Access Fund Limited September 06, 2018
VESAF – Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ – Bán niên 2018 – PL28 August 24, 2018
VESAF_Báo cáo tổng kết hoạt động quỹ mở bán niên 2018 August 14, 2018
VESAF_ Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 August 14, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_BanNien_2018 August 10, 2018
VESAF_ThongKePhiGiaoDich_PL27_TT183_BAN-NIEN_2018 August 10, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_07_2018 August 07, 2018
VESAF_CBTT hoàn tất giao dịch bán của Nhà Đầu tư Nguyễn Văn Thiết August 01, 2018
VESAF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2018 July 20, 2018
VESAF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Quy_02_2018 July 20, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_02_2018 July 20, 2018
VESAF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_02_2018 July 20, 2018
VESAF_CBTT đăng ký giao dịch bán của Nhà Đầu tư Nguyễn Văn Thiết July 12, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_06_2018 July 06, 2018
VESAF_CBTT hoàn tất giao dịch bán của Nhà Đầu tư Nguyễn Văn Thiết July 03, 2018
VESAF_CBTT hoàn tất giao dịch bán của Nhà Đầu tư Asia Investment Finance Ltd. July 03, 2018
VESAF_Người nội bộ đăng ký bán CCQ ASIA INVESTMENT FINANCE LTD 13/06/2018 June 13, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_05_2018 June 07, 2018
VESAF_Giao dịch bán của người nội bộ June 01, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_04_2018 May 08, 2018
VESAF – Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên 2017 April 27, 2018
VESAF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2018 April 17, 2018
VESAF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Quy_01_2018 April 17, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_01_2018 April 17, 2018
VESAF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_01_2018 April 17, 2018
VESAF_Thông báo và tài liệu họp đại hội nhà đầu tư thường niên 2018 April 11, 2018
VESAF – Thay đổi người điều hành Quỹ – Trần Thảo Nguyên April 07, 2018
VESAF – Bản cáo bạch thay đổi người điều hành Quỹ 06/04/2018 April 07, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2018 April 06, 2018
VESAF – Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ năm 2017 – PL28 April 02, 2018
VESAF – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 March 31, 2018
PL12 – CBTT sau giao dich cua nguoi noi bo – Ho Thi My Diem 20180328_signed March 29, 2018
PHỤ LỤC SỐ 10 – CBTT truoc giao dich cua nguoi noi bo – Ho Thi My Diem – 21.03.2018 signed March 20, 2018
VESAF – Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017 March 16, 2018
VESAF – Bản cáo bạch 16/03/2018 March 16, 2018
VESAF – Người nội bộ hoàn tất việc bán CCQ – Hồ Thị Mỹ Diễm 08/03/2018 March 08, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2018 March 07, 2018
TT155_PL10 – CBTT truoc giao dich CCQ VESAF cua nguoi noi bo – Ho Thi My Diem February 27, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_01_2018 February 07, 2018
180107VC QD cua TGD bo nhiem Nguoi dieu hanh quy VESAF January 26, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_04_2017 January 22, 2018
VESAF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_04_2017 January 22, 2018
VESAF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Quy_04_2017-1 January 22, 2018
VESAF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_04_2017-1 January 22, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_12_2017 January 08, 2018
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_11_2017 December 08, 2017
VESAF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_10_2017 November 07, 2017
VESAF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_10_2017 November 07, 2017
VESAF – BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_03_2017 November 06, 2017
VESAF – BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_02_2017 November 06, 2017
VESAF – PL28 Bao cao tong ket hoat dong quan ly quy ban nien 2017 November 06, 2017
VESAF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_03_2017 November 06, 2017
VESAF – Bản cáo bạch thay đổi lần I – 20/10/2017 October 20, 2017
VESAF – Thông báo thay đổi bản cáo bạch lần I October 20, 2017
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_03_2017 October 19, 2017
VESAF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2017 October 19, 2017
20171006 – VESAF – Công bố thay đổi thành viên Ban đại diện Quỹ October 06, 2017
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_09_2017 October 06, 2017
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_08_2017 September 22, 2017
VESAF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Thang_07_2017 September 22, 2017
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_07_2017 September 22, 2017
VESAF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Thang_08_2017-1 September 22, 2017
VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_08_2017 September 08, 2017
VESAF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Tuan_20170515 June 29, 2017
VESAF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Tuan_20170508 June 29, 2017
VESAF – Thông báo thay đổi Điều lệ _Phụ lục 29/TT183 June 09, 2017
VESAF – Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư lần thứ I June 09, 2017
VESAF – Biên bản Đại hội Nhà đầu tư lần thứ I June 07, 2017
VESAF – Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư lần đầu May 22, 2017
VESAF – Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư lần đầu May 16, 2017
CBTT – VESAF – Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ – PL34/ TT183 – tháng 04/2017 May 09, 2017
VESAF Prospectus Vietnamese March 30, 2017
CBTT – VESAF – Quyết định thay đổi người điều hành Quỹ March 17, 2017
VFF_Monthly factsheet_Oct 18 EN December 04, 2018
VFF_Monthly factsheet_Oct 18 VN December 04, 2018
VFF_Monthly factsheet_Sep 18 VN December 04, 2018
VEOF_Fund monthly factsheet-Eng_2018.10 December 04, 2018
VEOF_Fund monthly factsheet-Viet_2018.10 December 04, 2018
VEOF_Monthly factsheet_Sep 18 VN December 04, 2018
VEOF_Monthly factsheet_Sep 18 EN December 04, 2018
VEOF_Monthly-factsheet_Aug-18-EN September 24, 2018
VFF_Monthly-factsheet_Aug-18-EN September 24, 2018
VFF_Monthly-factsheet_Aug-18-VN September 24, 2018
VEOF_Monthly-factsheet_Aug-18-VN September 24, 2018
VFF_monthly-factsheet_Jul-18-VN August 24, 2018
VEOF_Monthly-factsheet_Jul-18-VN August 24, 2018
VEOF_Monthly-factsheet_Jul-18-EN August 24, 2018
VFF_monthly-factsheet_Jul-18-ENG August 24, 2018
VEOF_Monthly factsheet_JUN 18 EN July 20, 2018
VEOF_Monthly factsheet_Jun 18 VN July 18, 2018
VFF_monthly factsheet_Jun 18 VN July 18, 2018
VFF_monthly factsheet_Jun 18 ENG July 18, 2018
VFF_Monthly factsheet_Apr 18 VN July 03, 2018
VFF_Monthly factsheet_Apr 18 EN July 03, 2018
VEOF_Monthly factsheet_Apr 18 VN July 03, 2018
VEOF_Monthly factsheet_May 18 EN July 03, 2018
VEOF_Monthly factsheet_Mar 18 VN July 03, 2018
VEOF_Monthly factsheet_Mar 18 EN July 03, 2018
VEOF_Monthly factsheet_Apr 18 EN July 03, 2018
VEOF_Monthly factsheet_May 18 VN July 03, 2018
VFF_Monthly factsheet_May 18 VN July 03, 2018
VFF_monthly factsheet_May 18 EN July 03, 2018
VFF_monthly factsheet_Mar 18 VN April 16, 2018
VFF_monthly factsheet_Mar 18 EN April 16, 2018
VFF_monthly factsheet_Feb 18 EN April 16, 2018
VFF_monthly factsheet_Feb 18 VN April 16, 2018
VEOF_monthly factsheet_Feb 18 VN April 16, 2018
VEOF_monthly factsheet_Feb 18 EN April 16, 2018
VEOF_Fund monthly factsheet-Jan 18 VN February 23, 2018
VEOF_Fund monthly factsheet-Jan 18 EN February 23, 2018
VFF_monthly factsheet_Jan 18 EN February 23, 2018
VFF_monthly factsheet_Jan 18 VN February 23, 2018
VEOF_Fund monthly factsheet_Dec 17 VN February 07, 2018
VEOF_Fund monthly factsheet_Dec 17 EN February 07, 2018
VFF_monthly factsheet_Dec 17 EN February 07, 2018
VFF_monthly factsheet_Dec 17 VN February 07, 2018
VFF_monthly factsheet – Nov 17 VN January 02, 2018
VFF_monthly factsheet – Nov 17 ENG January 02, 2018
VEOF_monthly factsheet – Nov 17 Eng January 02, 2018
VEOF_Fund monthly factsheet – Viet_2017.11 January 02, 2018
VEOF_monthly factsheet – Sep 2017 VN November 18, 2017
VEOF_monthly factsheet – Sep 2017 VN November 18, 2017
VEOF_monthly factsheet – July 2017 VN November 18, 2017
VEOF_monthly factsheet – July 2017 VN November 18, 2017
VEOF_monthly factsheet – Oct 17 VN November 17, 2017
VEOF_monthly factsheet – Oct 17 VN November 17, 2017
VEOF_monthly factsheet – Oct 17 EN November 17, 2017
VEOF_monthly factsheet – Oct 17 EN November 17, 2017
VFF_monthly factsheet – Oct 17 VN November 17, 2017
VFF_monthly factsheet – Oct 17 VN November 17, 2017
VFF_monthly factsheet – Oct 17 EN November 17, 2017
VFF_monthly factsheet – Oct 17 EN November 17, 2017
VFF_monthly factsheet – Sep 17 VN October 23, 2017
VEOF_monthly factsheet – SEP 17 EN October 23, 2017
VFF_monthly factsheet – SEP 17 EN October 23, 2017
VEOF_monthly factsheet – Aug 2017 VN September 28, 2017
VEOF_monthly factsheet – Aug 2017 EN September 28, 2017
VEOF_monthly factsheet – Jun 2017 VN September 28, 2017
VEOF_monthly factsheet – Jun 2017 EN September 28, 2017
VEOF_monthly factsheet – May 2017 VN September 28, 2017
VEOF_monthly factsheet – May 2017 EN September 28, 2017
VFF_monthly factsheet – Aug 17 VN September 21, 2017
VFF_monthly factsheet – Jul 17 VN September 18, 2017
VFF_monthly factsheet – Jul 17 ENG September 18, 2017
VFF monthly factsheet – Jun 17 VN September 18, 2017
VFF monthly factsheet – Jun 17 ENG September 18, 2017
VFF monthly factsheet – May 2017 EN September 18, 2017
VFF monthly factsheet – May 2017 VN September 18, 2017
VFF monthly factsheet – Apr 2017 VN September 18, 2017
VFF monthly factsheet – Apr 2017 EN September 18, 2017
VEOF monthly factsheet – Apr 2017 VN May 26, 2017
VEOF monthly factsheet – Apr 2017 EN May 26, 2017
VFF monthly factsheet – Mar 2017 VN April 27, 2017
VFF monthly factsheet – Mar 2017 EN April 27, 2017
VFF monthly factsheet – Feb 2017 VN April 27, 2017
VFF monthly factsheet – Feb 2017 EN April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Mar 2017 VN April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Mar 2017 EN April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Feb 2017 VN April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Feb 2017 EN April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Jan 2017 EN April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Jan 2017 VN April 27, 2017
VFF monthly factsheet – Jan 2017 VN February 15, 2017
VFF monthly factsheet – Jan 2017 EN February 15, 2017
VEOF – Fund Annual report 2016 February 10, 2017
VFF – Fund Annual report 2016 February 10, 2017
VEOF Monthly Factsheet Dec 2016 – VN January 23, 2017
VEOF Monthly Factsheet Dec 2016 – EN January 23, 2017
VFF monthly factsheet – Dec 2016 VN January 18, 2017
VFF monthly factsheet – Dec 2016 EN January 18, 2017
VEOF monthly factsheet – Nov 2016 VN January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Nov 2016 EN January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Oct 2016 VN January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Oct 2016 EN January 04, 2017
VFF Monthly factsheet – Nov 2016 VN January 04, 2017
VFF monthly factsheet – Nov 2016 ENG January 04, 2017
VFF monthly factsheet – Oct 2016 VN November 29, 2016
VFF monthly factsheet – Oct 2016 EN November 29, 2016
VEOF monthly factsheet – Aug 2016 VN November 02, 2016
VEOF monthly factsheet – Aug 2016 EN November 02, 2016
VEOF monthly factsheet – Jul 2016 VN November 02, 2016
VFF monthly factsheet – Sep 2016 VN October 13, 2016
VFF monthly factsheet – Sep 2016 ENG October 13, 2016
VFF monthly factsheet – Aug 2016 EN September 29, 2016
VFF monthly factsheet – Aug 2016 VN September 16, 2016
VEOF monthly factsheet – May 2016 – Final September 02, 2016
VFF monthly factsheet – May 2016 – Final September 02, 2016
VEOF monthly factsheet – May 2016 – Final June 22, 2016
VFF monthly factsheet – May 2016 – Final June 22, 2016
VFF monthly factsheet – Apr 2016 – Final June 10, 2016
VEOF monthly factsheet – April 2016 – Final June 10, 2016
20160413 – Thong bao ve viec nghi le Gio To Hung Vuong va 30 thang 4 April 13, 2016
VFF monthly factsheet – Feb 2016 – Issue March 21, 2016
VEOF monthly factsheet – Feb 2016 – Issue March 21, 2016
VFF monthly factsheet – Jan 2016 February 25, 2016
VEOF monthly factsheet – Jan 2016 February 25, 2016
20160127 – Bao cao hoat dong nam 2015 quy VFF va VEOF – Final release February 06, 2016
VEOF monthly factsheet – Nov 2015 December 22, 2015
Thông báo nghỉ lễ Giáng Sinh 2015 December 18, 2015
VFF monthly factsheet – Nov 2015 December 15, 2015
VFF monthly factsheet -Oct 2015 November 16, 2015
VEOF monthly factsheet – Oct 2015 November 16, 2015
VFF monthly factsheet – Aug 2015 September 14, 2015
VEOF monthly factsheet – Aug 2015 September 14, 2015
VFF monthly factsheet – Jul 2015 August 14, 2015
VEOF montly factsheet – Jul 2015 August 14, 2015
20150722 Cập nhật hoạt động – Quý 2 năm 2015 July 29, 2015
VEOF montly factsheet – May 2015 – Final June 29, 2015
VFF monthly factsheet – May 2015 – Final June 29, 2015
Báo cáo cập nhật hoạt động đặc biệt Quỹ VFF June 10, 2015
VFF – Special update EN – 20150608 June 10, 2015
VFF monthly factsheet – Apr 2015 May 29, 2015
VEOF montly factsheet – Apr 2015 May 22, 2015
20150423 Cap nhat hoat dong – Quy 1 2015 May 06, 2015
VFF monthly factsheet – Feb 2015 March 25, 2015
VEOF montly factsheet – Feb 2015 March 25, 2015
VFF monthly factsheet – Jan 2015 February 13, 2015
VEOF montly factsheet – Jan 2015 February 13, 2015
Bao Cao Quy 2014 January 23, 2015
20140704 – VinaWealth Ban tin thi truong thang 7 2014 September 26, 2014
20140606 – VinaWealth – Ban tin thi truong thang 6 2014 September 26, 2014
20140404 – VinaWealth – Ban tin thi truong thang 4 2014 September 26, 2014
20140304 – VinaWealth – Ban tin thi truong thang 3 2014 September 26, 2014
20140203 – VinaWealth – Ban tin thi truong thang 2 2014 September 26, 2014

Báo cáo tài chính

VinaCapital – Báo cáo tài chính Quý I/2018 – Bản Thuyết minh April 20, 2018
VCFM – Giải trình chênh lệch LNST trên 10% của Q1.2018 so với cùng kì năm trước April 20, 2018
VinaCapital – Báo cáo tài chính Quý I/2018 April 20, 2018
VinaCapital – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 March 31, 2018
VEOF – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 March 31, 2018
VFF – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 March 31, 2018
VESAF – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 March 31, 2018
VinaCapital – Giải trình Báo cáo tài chính Q4.2017 January 22, 2018
VinaCapital – Báo cáo tài chính Qúy 3/2017 November 02, 2017
VFF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2017 October 19, 2017
VEOF – ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2017 October 19, 2017
VEOF – Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 October 17, 2017
VEOF – ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2017 October 17, 2017
VFF – BaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2017 October 17, 2017
VFF – Bao cao tai chinh soat xet ban nien 2017 October 17, 2017
VFF – ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2017 October 17, 2017
VFF – BaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2017 October 17, 2017
VinaCapital – Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 October 17, 2017
VinaCapital – Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 October 17, 2017
VFF – Báo cáo tài chính Quỹ mở – Quý II/2015 May 25, 2017
CBTT – VinaWealth – Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 May 25, 2017
CBTT – VinaWealth – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (điều chỉnh sau CBTT) April 27, 2017
CBTT – VinaWealth – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 March 31, 2017
Vinawealth – Financial Statements 2016 March 31, 2017
Vinawealth HY report 2016 – VAS – VN_signed (2) August 15, 2016
BCTC da kiem toan Cty CP QLQ VinaWealth – 2015 March 30, 2016
20150810_Interim financial statement 30Jun2015 August 14, 2015
20150810_Bao cao tai chinh giua nien do 30Jun2015 August 14, 2015
VNW Bao cao tai chinh nam 2014 da kiem toan March 31, 2015
VNW Audited FS 2014 March 31, 2015
VinaWealth_Bao_cao_tai_chinh_ban_nien_duoc_kiem_toan_2014 August 15, 2014
Báo cáo tài chính 2013 June 26, 2014