Dịch Vụ Quản Lý Danh Mục Đầu Tư và Tư Vấn Đầu Tư2021-08-19T09:16:05+00:00

Dịch vụ Quản lý Danh mục Đầu tư (VIPS)

Dịch vụ Quản lý Danh mục Đầu tư (VinaCapital Investment Portfolio Services – VIPS) là giải pháp đầu tư do VCFM xây dựng và quản lý danh mục đầu tư tài chính chuyên biệt, dành cho từng Nhà đầu tư theo một mục tiêu đầu tư cụ thể. Ví dụ như tạo ra tăng trưởng vốn trong dài hạn, mang lại thu nhập ổn định và bảo toàn vốn, hoặc cả hai mục tiêu trên dành cho Nhà đầu tư. Mỗi Nhà đầu tư sở hữu danh mục của mình thông qua một tài khoản lưu ký riêng biệt do Nhà đầu tư đứng tên hay do VCFM đứng tên theo sự ủy quyền của Nhà đầu tư và tài khoản này sẽ được sự giám sát của Ngân hàng lưu ký để đảm bảo tính độc lập và minh bạch.

Nhà đầu tư tiềm năng phù hợp đối với dịch vụ VIPS bao gồm cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước có vốn đầu tư cao (ít nhất 5 tỷ VND trở lên), có khả năng chịu rủi ro vừa đến cao, có chiến lược đầu tư dài hạn, và có hiểu biết về thị trường và sản phẩm tài chính.

Thủ tục đầu tư Nhà đầu tư ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital
Giá trị đầu tư tối thiểu
Nhà đầu tư Việt Nam
  • Cá nhân: 5 tỷ đồng đối với mỗi hợp đồng
  • Tổ chức: 25 tỷ đồng đối với mỗi hợp đồng
Nhà đầu tư nước ngoài
  • Cá nhân: 10 tỷ đồng đối với mỗi hợp đồng
  • Tổ chức: 100 tỷ đồng đối với mỗi hợp đồng
Kỳ hạn đầu tư Tối thiểu 12 tháng, chi tiết được nêu trong Hợp Đồng Ủy Thác
Phương thức trả lãi và hoàn vốn Lợi nhuận và vốn gốc được thanh toán một lần khi kết thúc kỳ hạn đầu tư
Phí quản lý và phí thưởng hoạt động Được tính theo kết quả đạt được cho Nhà đầu tư, chi tiết được nêu trong Hợp Đồng Ủy Thác
Danh mục đầu tư sẽ được thiết kế và tài sản sẽ được phân bổ phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của mỗi khách hàng. Tài sản được phép đầu tư, bao gồm:
Cổ phiếu niêm yết
Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương
Cổ phiếu chưa niêm yết
Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi
Công cụ thị trường tiền tệ theo quy định pháp luật
Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng được cấp phép
LỢI ÍCH MANG LẠI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
Lợi nhuận tiềm năng cao
Trung bình 15%/năm và có thể cao hơn tùy theo mức chấp nhận rủi ro của Nhà đầu tư và điều kiện thị trường.
Kiểm soát rủi ro
Danh mục đầu tư được cơ cấu, giám sát và thay đổi linh hoạt để bảo vệ lợi nhuận Nhà đầu tư, đặc biệt khi trường biến động.
Chi phí hợp lý
Phí quản lý và phí thưởng hoạt động (nếu có) dựa trên giá trị tài khoản và hiệu quả đầu tư thực tế, đảm bảo sự gắn kết giữa nhà đầu tư và VCFM.
Cơ chế quản lý chặt chẽ, minh bạch
Nhà đầu tư kiểm soát được tài sản của mình thông qua các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý. Giám sát của tổ chức lưu ký độc lập, sản phẩm được kiểm soát bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Thiết kế riêng
Danh mục đầu tư được xây dựng chuyên biệt cho từng Nhà đầu tư.