Thông báo Thay đổi cơ cấu phí mua/bán/chuyển đổi áp dụng cho quỹ VFF/VEOF

//Thông báo Thay đổi cơ cấu phí mua/bán/chuyển đổi áp dụng cho quỹ VFF/VEOF

Thông báo Thay đổi cơ cấu phí mua/bán/chuyển đổi áp dụng cho quỹ VFF/VEOF

Kính gửi Quý Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc các Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (“VFF”), và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (“VEOF”) sẽ thay đổi cơ cấu phí mua/bán/chuyển đổi từ ngày 10/12/2018, với chi tiết như sau:
 1. Biểu phí dịch vụ giao dịch Chứng chỉ Quỹ (“CCQ”)
 2. Giá dịch vụ phát hành CCQ (Phí mua):
Giá dịch vụ áp dụng cho VinaFlex Giá dịch vụ áp dụng cho VinaSave
0,00% 0,00%
 1. Giá dịch vụ chuyển đổi (Phí chuyển đổi):
Số lần chuyển đổi trong mỗi một (01) năm dương lịch (*) Giá dịch vụ áp dụng cho VinaFlex Giá dịch vụ áp dụng cho VinaSave
01 lần chuyển đổi đầu tiên trong năm (**) 0,00% 0,00%
Các lần chuyển đổi kể từ lần thứ 2 trở đi trong năm 0,50% 0,50%
(*) Mỗi một (01) năm dương lịch kéo dài từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. (**) Đối với mỗi chương trình tham gia tại Quỹ VFF/VEOF, Nhà đầu tư chỉ có thể đặt một (01) lệnh chuyển đổi trong vòng một (01) năm dương lịch mà không bị mất giá dịch vụ chuyển đổi. Nhà đầu tư chỉ phải thanh toán giá dịch vụ chuyển đổi tính trên tổng giá trị đăng ký bán chuyển đổi theo biểu giá dịch vụ trên đây, không phải thanh toán giá dịch vụ bán đối với quỹ hiện tại và giá dịch vụ mua đối với quỹ mục tiêu cho các lệnh thực hiện theo quy trình chuyển đổi.
 1. Giá dịch vụ mua lại (Phí bán):
Thời gian nắm giữ (ngày) (***) Giá dịch vụ áp dụng cho VinaFlex Giá dịch vụ áp dụng cho VinaSave
Từ ngày thứ 01 đến ngày 364 2.50% 2.25%
Từ ngày thứ 365 đến ngày 729 1.50% 2.25%
Từ ngày thứ 730 trở đi. 0.75% 0.00%
  (***) Thời gian nắm giữ đối với từng chương trình được tính như sau:
 • Đối với VinaFlex: Thời gian nắm giữ được tính cho từng lệnh giao dịch mua thành công riêng biệt, bắt đầu từ ngày lệnh mua đó giao dịch thành công. Khi Nhà đầu tư sở hữu Chứng chỉ Quỹ thực hiện lệnh bán, thời gian nắm giữ sẽ được tính theo nguyên tắc “nhập trước-xuất trước”, nghĩa là các Chứng chỉ Quỹ có thời gian nắm giữ dài hơn sẽ được ưu tiên bán trước, kế đến là các Chứng chỉ Quỹ có thời gian nắm giữ ngắn hơn.
 • Đối với VinaSave: Thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ cho tất cả các khoản đầu tư trong cùng một tài khoản VinaSave được bắt đầu từ ngày mà lệnh mua Chứng chỉ Quỹ đầu tiên giao dịch thành công đối với từng quỹ; hoặc ngày mà lệnh mua-chuyển đổi đầu tiên vào quỹ thành công, tùy thuộc vào ngày nào đến trước, và kết thúc vào ngày mà số lượng Chứng chỉ Quỹ còn lại trong tài khoản giảm xuống dưới mười (10) chứng chỉ quỹ.
Ghi chú: Biểu Giá giao dịch Chứng chỉ Quỹ VFF/VEOF có thể sẽ được thay đổi không vượt khung phí quy định tại Điều lệ Quỹ VFF/VEOF và sẽ được VinaCapital thông báo trên phương tiện công bố thông tin của VinaCapital theo quy định tại Điều lệ Quỹ, hiệu lực của biểu phí mới sẽ được áp dụng trong vòng chín mươi (90) ngày theo dương lịch kể từ ngày VinaCapital thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty. Theo đó, Biểu Giá dịch vụ giao dịch Chứng chỉ Quỹ phía trên được áp dụng đối với các tài khoản đầu tư được mở mới kể từ ngày 10/12/2018. Các tài khoản mở trước thời gian này vẫn được duy trì áp dụng biểu Giá dịch vụ mà VinaCapital đã công bố trước thời điểm nói trên.
 1. Quy định về giao dịch tối thiểu.
 2. Giá trị đăng ký mua tối thiểu:
  • Chương trình đầu tư linh hoạt VinaFlex: hai triệu (2.000.000) đồng
  • Chương trình tiết kiệm VinaSave: năm trăm nghìn (500.000) đồng
 3. Số lượng CCQ đăng ký bán tối thiểu: mười (10) CCQ
 4. Số lượng CCQ tối thiểu để duy trì tài khoản: mười (10) CCQ
 5. Số lượng CCQ đăng ký chuyển đổi tối thiểu: một trăm (100) CCQ
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital xin thông báo để Quý Nhà đầu tư được biết. Trong trường hợp, Quý Nhà đầu tư có bất kỳ thắc mắc nào và cần được hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.   Trân trọng,

Tp.HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2018

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thái Thuận

By |2018-11-22T03:21:02+00:00November 22nd, 2018|Kiến thức|0 Comments

Leave A Comment