WM2018-10-10T05:08:31+00:00

VinaCapital là một công ty quản lý quỹ hàng đầu trong nước được thành lập để phát triển và quản lý các quỹ đầu tư dạng quỹ mở; cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư.

Công ty quản lý quỹ VinaCapital là một thành viên của Tập đoàn VinaCapital, một trong những tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất tại Việt Nam và đã được đăng ký, cấp phép quản lý quỹ từ nhà đầu tư trong nước cho đến nhà đầu tư nước ngoài. Công ty quản lý quỹ VinaCapital hoạt động theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

LỢI THẾ CẠNH TRANH