Terms and Conditions

Điều khoản và điều kiện của thỏa thuận dịch vụ giao dịch trực tuyến / Terms and conditions of the online trading service agreement

Điều 1: Giải thích thuật ngữ / Terminology

1.1 “Phương Tiện Điện Tử” nghĩa là việc các bên sử dụng mạng internet, thư điện tử, web-chat, các phần mềm ứng dụng internet điện thoại, máy fax, tin nhắn SMS hoặc một phương tiện điện tử hợp pháp khác để trao đổi với nhau.

Electronic Means means the use of internet, email, web-chat, telephone internet application software, fax machines, SMS or another legal electronic means to communicate with each other.

1.2 “Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến” nghĩa là (i) các dịch vụ do VinaCapital cung cấp cho Khách hàng để mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng chỉ Quỹ (“CCQ”), (ii) đặt lệnh Giao dịch và nhận kết quả giao dịch cũng như các dịch vụ hỗ trợ cho các giao dịch CCQ, các tiện ích trực tuyến khác, và (iii) các dịch vụ được thực hiện thông qua Phương Tiện Điện Tử.

Online Trading Services means (i) services provided by VinaCapital to clients to open Fund Certificate Trading Accounts (CCQ), (ii) place Trading orders and receive trading results as well as support services for CCQ transactions, other online utilities, and (iii) services performed through Electronic Means.

1.3 Tên đăng nhập nghĩa là dãy ký tự do VinaCapital cung cấp cho Khách hàng để Khách hàng sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến.

Username means the sequence of characters provided by VinaCapital to the Customer for the Customer to use the Online Trading Service.

1.4 “Mật khẩu” là dãy mã hiệu do VinaCapital cung cấp cho Khách hàng để Khách hàng sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến. Khách hàng chịu trách nhiệm thay đổi thường xuyên Mật khẩu để bảo mật thông tin.

Password means a series of codes provided by VinaCapital to the Client for the Client to use the Online Trading Service. Customers are responsible for regular changes to passwords for information security.

Điều 2: Thời gian, giới hạn cung cấp dịch vụ / Time and limitation of service provision

2.1 Thời gian cung cấp dịch vụ được VinaCapital quy định cụ thể trong các hướng dẫn và có thể được VinaCapital điều chỉnh theo từng thời điểm.

The time of service provision is specified by VinaCapital in the instructions and may be adjusted by VinaCapital from time to time

2.2 Khi sử dụng dịch vụ của VinaCapital Khách hàng đồng ý rằng VinaCapital có thể ấn định một hoặc nhiều giới hạn sử dụng dịch vụ. VinaCapital bảo lưu quyền ấn định và thay đổi các giới hạn sử dụng dịch vụ tùy từng thời điểm.

When using VinaCapital’s services, customers agree that VinaCapital may set one or more service limits. VinaCapital reserves the right to set and change service limits from time to time.

Điều 3: Ủy quyền liên quan đến sử dụng dịch vụ / Authorization related to the use of the service

3.1 Khách hàng đồng ý ủy quyền cho VinaCapital ký xác nhận trên các phiếu lệnh và các giấy tờ liên quan đến phiếu lệnh và thông tin tài khoản đã đăng ký và thực hiện các công việc cần thiết và hợp lý khác để thực hiện các giao dịch.

The Client agrees to authorize VinaCapital to sign the confirmation on the order documents and documents related to the order form and registered account information and perform other necessary and reasonable tasks to carry out the transactions.

3.2 Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền này và cam kết không hủy ngang việc ủy quyền, và không yêu cầu bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc ủy quyền này.

The Customer agrees to be liable for this authorization and undertakes to authorize it, and does not claim any damages in connection with this authorization.

Điều 4: Biểu phí dịch vụ / Service charge schedule

VinaCapital có quyền thu theo và thay đổi biểu phí. Phí sử dụng dịch vụ hiện tại là không (0) đồng.

VinaCapital reserves the right to collect and change the fee schedule. The current subscription fee is 0%.

Điều 5: Cam kết của Khách hàng

5.1 Khách hàng xác nhận đã nghiên cứu, hiểu, và đã được hướng dẫn rõ ràng về cách thức, thủ tục và phương thức thực hiện Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của VinaCapital đồng thời cũng đã đọc, hiểu rõ đồng ý và có nghĩa vụ tuân thủ “Các Điều kiện và Điều khoản của Thỏa thuận Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến”.
The Client has confirmed that he has researched, understands, and has been clearly guided on the procedures and methods of implementing VinaCapital’s Online Trading Services, and has also read and understands the agreement, and is obliged to comply with the Terms and Conditions of the Online Trading Service Agreement.

5.2 Khách hàng cam kết chịu mọi rủi ro, mất mát hay thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của VinaCapital, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của Khách hàng làm ảnh hưởng đến việc giao dịch, mà không yêu cầu VinaCapital bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh.

Customer agrees to bear all risks, losses or damages in connection with the use of VinaCapital’s Online Trading Service, due to the fault of any other third party or by customer’s conduct affecting the transaction, without asking VinaCapital to indemnity for any damages.

5.3 Khách hàng cam kết thực hiện đúng tất cả các quy định và hướng dẫn của VinaCapital và quy định pháp luật hiện hành.

The Customer agrees to comply with all regulations and guidelines of VinaCapital and applicable laws.

5.4 Khách hàng đồng ý và chấp nhận chịu mọi thiệt hại, mất mát và/hoặc phí tổn phát sinh trong trường hợp Mật khẩu bị tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là cố ý hay vô ý, mà việc mất Mật khẩu hoặc Mật khẩu bị tiết lộ được xem là nguyên nhân trực tiếp và/hoặc gián tiếp gây ra thiệt hại, mất mát và/hoặc phí tổn cho Khách hàng.

Customer agrees and accepts to all damages, losses and/or expenpreses in place where the Password is disclosed to a third party in any way, whether intentionally or inadvertently, for which the loss of the Password or Password is disclosed as a direct and/or indirect cause of damage, loss and/or cost to Customer.

5.5 Để tránh hiểu lầm và tranh chấp về sau, Khách hàng sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của VinaCapital được yêu cầu phải đọc, hiểu rõ tất cả các hướng dẫn và quy định, chấp nhận những ưu điểm của dịch vụ cũng như mọi rủi ro của dịch vụ được nêu trong Bản công bố Rủi ro, kể cả đối với các rủi ro nằm ngoài sự tiên liệu của pháp luật chứng khoán và Khách hàng đồng ý chấp nhận các rủi ro đó.

In order to avoid misunderstandings and disputes in the future, Customers using VinaCapital’s Online Trading Services are required to read and understand all instructions and regulations, accept the advantages of the service as well as all risks of the service stated in the Risk Statement, including risks that are not included in securities law and the Client agrees to accept such risks.

Điều 6: Cam kết của VinaCapital / Commitment of VinaCapital

6.1 VinaCapital cam kết cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến tốt nhất cho Khách hàng và cố gắng tối đa để giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải cho Khách hàng. Trong các trường hợp xảy ra sự cố về đường truyền hoặc lỗi hệ thống dẫn đến việc không thể thực hiện được giao dịch trực tuyến, VinaCapital sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của VinaCapital để Khách hàng biết và thực hiện giao dịch thông qua các phương thức giao dịch khác.

VinaCapital is committed to providing the best Online Trading Service to its Clients and makes every effort to minimize the risks that may be encountered by the Client. In the event of a transmission or system error that leads to failure online transaction, VinaCapital will announce on VinaCapital’s website to inform customers and advise them to make transactions through other transaction methods.

6.2 VinaCapital cam kết thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung của các thỏa thuận đã ký kết giữa Khách hàng và VinaCapital.

VinaCapital agrees to perform transactions at the request of the Customer on the basis of compliance with the provisions of law and in accordance with the content of the agreements signed between the Customer and VinaCapital.

6.3 VinaCapital có quyền từ chối thực hiện giao dịch của Khách hàng hoặc kiểm tra lại trước khi thực hiện nếu VinaCapital nhận thấy lệnh giao dịch của Khách hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường.

VinaCapital reserves the right to refuse to perform customer transactions or re-verify before execution if VinaCapital finds that the Customer’s trading order is invalid or shows abnormal signs.

Điều 7: Tạm ngưng và chấm dứt dịch vụ / Suspension and termination of services

7.1 VinaCapital có quyền tạm ngưng/ chấm dứt cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến khi: (i) có thông báo trước cho Khách hàng ba (03) ngày; (ii) Khách hàng vi phạm quy định tại “Các Điều kiện và Điều khoản của Thỏa thuận Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến”.

VinaCapital reserves the right to suspend/terminate the provision of the Online Trading Service when: (i) notifying the Customer three (03) days in advance; (ii) Customer violates the provisions of the Terms and Conditions of the Online Trading Service Agreement.

7.2 Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào với điều kiện việc chấm dứt phải được thực hiện theo đúng quy định của VinaCapital và được VinaCapital chấp thuận bằng văn bản.

The Customer has the right to request the termination of use of the service at any time provided that the termination be carried out in accordance with VinaCapital’s regulations and approved in writing by VinaCapital.

7.3 Việc cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến sẽ tự động chấm dứt khi Giấy đăng ký Giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở và nhận biết khách hàng chấm dứt vì bất kỳ lý do nào.

The provision of the Online Trading Service will automatically terminate upon the termination, for any reason, of the Open Fund Certificate Trading Registration Form and/or the client’s identification.

Điều 8: Điều khoản chung / General Terms

8.1 Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của VinaCapital chỉ được cung cấp bởi VinaCapital trực tiếp cho Khách hàng. Khách hàng không được phép ủy quyền cho Bên thứ ba nào để tiến hành giao dịch, trừ trường hợp được VinaCapital chấp thuận bằng văn bản. Hệ thống của VinaCapital sẽ mặc nhiên hiểu đó là giao dịch của Khách hàng khi hệ thống nhận được đầy đủ các thông tin nhận dạng phù hợp với những thông tin mà Khách hàng đã đăng ký với VinaCapital. Khách hàng đồng ý sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước thời điểm VinaCapital có xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận được thông báo để lộ Mật khẩu của Khách hàng.

VinaCapital’s Online Trading Services are only provided by VinaCapital directly to customers. Customers are not allowed to authorize any third party to conduct transactions, unless approved in writing by VinaCapital. VinaCapital’s system will automatically assume that it is a customer’s transaction when the system receives all identifying information in accordance with the information that the Customer has registered with VinaCapital. Customer agrees to be solely responsible for all transactions that are ongoing or have been made before VinaCapital has confirmed in writing that it has received a notice to disclose the Customer’s Password.

8.2 VinaCapital bảo lưu quyền sửa đổi và bổ sung “Các Điều kiện và Điều khoản của Thỏa thuận Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến” này vào bất kỳ thời điểm nào. Bản cập nhật mới nhất sẽ được VinaCapital thông báo trên trang thông tin điện tử của VinaCapital và bản mềm của nó sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của Khách hàng. Bản cập nhật mới nhất này sẽ có hiệu lực áp dụng thay thế bản cũ của Thỏa thuận này mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng.

VinaCapital reserves the right to amend and supplement these Terms and Conditions of the Online Trading Service Agreement at any time. The latest update will be announced by VinaCapital on VinaCapital’s web site, and a soft copy will be sent to the Customer’s registered email address. This latest update will take effect to replace the old version of this Agreement without The Customer’s consent.